حال که شما قصد فریت بار خود را دارید ، می خواهید بدانید که پس از دریافت بارنامه در فرودگاه مبدا چه مدت باید صبر کنید تا بار خود را در فرودگاه مقصد دریافت نمایید( مدت زمان فریت بار ) . در این نوشته کوتاه شما را با نحوه دریافت رزرو کتبی و نحوه آگاهی از موقعیت بارتان در پروسه حمل بار قرار می دهیم.

بیشتر بدانید

فریت بار از فرودگاه امام خمینی دارای مراحلی می باشد که فرستنده کالا می تواند این مراحل را خود جهت فریت بار طی نماید در صورتی که شخص فرستنده این مراحل را انجام دهد وی می تواند در قسمتی از هزینه فریت بار صرفه جویی نماید.

بیشتر بدانید

نحوه اندازه گیری وزن بار هوایی شما در پروسه فریت بار در مرحله اول به خود شما بستگی دارد ، در مرحله دوم به نوع کالایی که قصد ارسال آنرا دارید و در مرحله سوم نحوه بسته بندی بار شما اثر بسیاری در تعیین وزن نهایی بار شما خواهد داشت. وزن بار شما در فرودگاه و بر روی باسکول گمرک فرودگاه امام خمینی مشخص خواهد شد.

بیشتر بدانید

بعضی از لوازم روزمره زندگی دارای خطراتی نهفته و یا عیان می باشد که در هنگام فریت بار بنا بر قوانین کشوری و یا بین المللی موجب خسارت جانی ، مادی یا معنوی به مسافرین یاخدمه فرودگاه خواهد شد این وسایل جهت فریت بار به صورت هوایی ممنوع می باشد.

بیشتر بدانید

در صورت نیاز به فریت بار مسافری از ترمینال بار فرودگاه امام خمینی مسافرین می بایست بنا به وزن و حجم بار خود نسبت به بسته بندی و فرستادن بار خود به ترمینال بار فرودگاه امام خمینی با در صورت نیاز به فریت بار مسافری از ترمینال بار فرودگاه امام خمینی مسافرین می بایست بنا به وزن و حجم بار خود نسبت به بسته بندی و فرستادن بار خود به ترمینال بار فرودگاه امام خمینی با گذاشتن زمان جهت فریت کردن بار مسافری وارد عمل شوند. وارد عمل شوند.

بیشتر بدانید