خدمات

در صورت نیاز به فریت بار از فرودگاه امام خمینی و یا انجام سرویس های جانبی نظیر پذیرش بار در محل شما ، بسته بندی مناسب بار جهت حمل هوایی و یا انجام تشریفات گمرکی جهت خروج بار شما از گمرک فرودگاه امام خمینی تنها کافیست با ما تماس حاصل فرمایید.

فریت بار به آمریکا

در فریت بار به آمریکا ، باتوجه به محدویتهای موجود، هر مسافر تنها مجاز به داشتن مقدار معینی بار همراه خود در هنگام سفر می باشد و به ازای مازاد بار خود می بایستی که در پای کانتر پرواز جریمه هنگفتی پرداخت نماید. با این تفاسیر اضافه بار به یکی از مهمترین دغدغه های مسافرین، مهاجرین و دانشجویانی که عازم امریکا هستند تبدیل شده است.

بیشتر بدانید

فریت بار به کانادا

بنا بر علتهای زیادی طبق قوانین فریت بار به کانادا، هر مسافر تنها مجاز به داشتن مقدار از پیش تعریف شده ای بار همراه در هنگام سفر می باشد و به ازای مازاد بار خود می باید که در پای کانتر پرواز مبلغ هنگفتی را بابت جریمه پرداخت نماید. با این توصیف اضافه بار به یکی از مهمترین دغدغه های مسافرین، مهاجرین و دانشجویانی که عازم کشور کانادا هستند تبدیل شده است.

بیشتر بدانید

فریت بار به اروپا

در قوانین فریت بار به اروپا بنابر محدویتهای موجود، هر مسافر تنها مجاز به داشتن مقدار مشخصی بار همراه خود در هنگام سفر می باشد و به ازای مازاد بار خود می بایستی که در پای کانتر پرواز جریمه هنگفتی پرداخت کند. با این توضیحات اضافه بار به یکی از مهمترین دغدغه های مسافرین، مهاجرین و دانشجویانی که عازم اروپا هستند تبدیل شده است.

بیشتر بدانید

فریت بار به استرالیا

بنا بر قوانین فریت بار به استرالیا ، بنا بر علل بسیاری، بار هر مسافر باید دارای وزن و حجم معین و مشخصی باشد و به جهت هر مقدار اضافه باری که با خود حمل میکند می باید که در پای کانتر پرواز مبلغ هنگفتی را بابت جریمه پرداخت نماید. با توجه به توضیحات فوق اضافه بار یکی از مهمترین دغدغه های مسافرین، مهاجرین و دانشجویانی که عازم کشور استرالیا هستند میباشد.

بیشتر بدانید

پذیرش بار از شهر تهران جهت فریت بار و سایر خدمات

  • درصورت نیاز اضافه بار مسافر در منزل، توسط پرسنل آموزش دیده فرودگاهی بسته بندی میشود.
  • بار شما به قسمت بار فرودگاه امام خمینی جهت انجام تشریفات گمرکی برای ارسال به مقاصد مختلف حمل می گردد.
  • بارنامه هوایی با مناسبترین هزینه فریت بار ( تعرفه حمل بار ) صادر شده، به همراه رزرو کتبی آن از شرکت هواپیمایی اخذ شده و به شما منتقل خواهد گردید.
  • ساخت انواع جعبه چوبی جهت حمل هوایی لوازم شکستنی منزل
  • سم پاشی جعبه های چوبی جهت حمل هوایی به کشورهای آمریکا ، کانادا و استرالیا
  • بسته بندی انواع کالا خطرناک جهت فریت بار

سوالات متداول