فریت بار لوازم مهاجرین ، با افزایش سیر مهاجرت در سال های اخیر به کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی ، اهمیت بیشتری پیدا کرده و فریت بار و انتقال لوازم منزل به یکی از دغدغه های مهاجران تبدیل شده است. بسیاری از کسانی که قصد مهاجرت دارند مایلند تا برخی لوازم منزل خود را به کشوری که قرار است زندگی جدیدی را درآن آغاز کنند، انتقال دهند.

بیشتر بدانید