خدمات فریت بار در دنیایی که وزن مجاز چمدان ها در هواپیما در حال کاهش و هزینه حمل هوایی بار اضافی به سرعت در حال افزایش روز افزون است، مشتریان شرکت های هواپیمایی  از حمل وسایلی که دوست دارند در سفر خود به همراه بیاورند نا امید می شوند یک راه حل مناسب است.

بیشتر بدانید